بیماری های زندانیان در زندان

گردآورنده : محمدباقرصدری مقدم
زندگی در محیط های بسته و پرتراکم باعث افزایش شیوع بسیاری از بیماری ها از جمله
بیماریهای پوستی واگیردار میشود.
زندان یكی از مكان های پرجمعیت میباشد که میتواند نقش مهمی در اشاعه بسیاری از
بیماریها از جمله بیماریهای پوستی واگیردار داشته باشد.
 هدف
این مطالعه با هدف تعیین شیوع بیماریهای پوستی واگیردار )گال ، شپش ، زگیل،
عفونتهای پوستی درماتوفیتی و مولوسكوم( در زندانیان زندان لاکان شهرستان رشت در
سال ۰۸۳۱ انتخاب گردید.
مواد و روشها ؛ در یك مطالعه مقطعی تمام زندانیان زندان لاکان رشت انتخاب گردیدند
موارد مشكوك به آلودگی مورد معاینه بالینی قرار گرفت.
نتایج ؛ از مجموع ۰۰۱۱ نفر زندانی مورد مطالعه ۰۱۲۲ نفر مرد و ۹۲ نفر زن بودند که ۸۲۳
نفر مبتلا به انواعی از بیماریهای مذکور بودند.
بیشترین شیوع در ارتباط با عفونتهای قارچی درماتوفیتی در نواحی مختلف بدن به میزان
۹% و زگیل / ۲% ،گال ۲ / %۳/۰۳ ، شپش ۰ ۰ درصد بود.
عفونت با ویروس عامل مولوسكوم وجود نداشت. کمترین سن مبتلایان ۰۳ سال و
۸۳ بود. /۸۳ ± ۰۰/ بیشترین ۰۱ سال و میانگین سنی ۳۹
۴
جرم هایی که افراد زندانی به علت انجام آنها در زندان به سر میبرند اغلب همان رفتارهای
پرخطری هستند که فرد را در معرض ابتلا به بیماری های عفونی خطرناکی چون ایدز و
هپاتیت قرار میدهند )اعتیاد تزریقی و بی بندوباری جنسی و خشونت و…( از سوی دیگر
محیط زندان را برای بسیاری افراد نخستین فرصت زندگی برای آشنایی با اعمال خلافی
چون اعتیاد و بی بندوباری جنسی محسوب میشود.
با وجود تمام ممنوعیتها و مراقبتها دیده میشود که رفتارهای پرخطری چون اعتیاد تزریقی و
اشتراك سرنگ و خالكوبی و رابطه جنسی و … در بین زندانیان از شیوع بالایی برخوردار
است.
زندانی های معتاد در اثر پیامدهای روانی ماده مخدر و یا در ازای دریافت پول یا دارو
گاهی تن به رابطه جنسی نامشروع میدهند.
از سوی دیگر ممنوع بودن استفاده از مواد مخدر و در دسترس نبودن وسیله مناسب تزریق
گاهی افراد معتاد را مجبور میسازد که در هر راه و به هر شیوه ای متوسل شوند تا مادهء
مخدر را به بدن خود برسانند.
در برخی موارد ۰۲ تا ۰۱ نفر از یك سرنگ آلوده مشترك استفاده می کنند و استفاده از
وسایلی چون مغز خودکار به جهت تزریق مواد مخدر چندان ناشایع نیست. بر اساس
اطلاعات موثق و تایید شده ای که از زندانها ومراکز بازپروری کشور بدست آمده است
عده بسیاری از ساکنین این مراکز بخصوص در برخی استانها از نظر عفونت با ویروس
ایدز و هپاتیت مثبت هستند .
۵
 اضطراب و افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی در زندانیان
بررسی ها نشان میدهند اضطراب و افسردگی از شایع ترین اختلالات روحی و روانی
در زندانیان کشور است. اضطراب و افسردگی گرچه جزء بیشترین اختلالات روحی و
روانی در بین زندانیان است اما بررسی ها نشان میدهد این امر بیشتر متوجه محكومان مالی
است.
اختلالات شخصیتی نیز یكی از شایع ترین مشكلات روحی و روانی زندانیان است.
با توجه به اینكه محكومان مالی ذاتا مجرم نیستند بنابراین محیط زندان و همچنین فكر
خانواده و فرزندان برای آنان آزار دهنده می شود و همین امر عاملی میشود تا در مدت
زمان کوتاهی دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند.
به نظر میرسد زندانیان و تبهكاران به علت اختلالات شخصیتی زمینه ای و اثر
محیط زندان در این مورد آسیب پذیری خاصی داشته باشند . در یك مطالعه ای که در
یكی از زندانها انجام شد ۴ اختلال روانی مورد بررسی قرار گرفت.
اختلالات نه گانه ؛ اضطراب، افسردگی، حساسیت بین فردی، وسواس، پرخاشگری، ترس
مرضی، افكار پارانوییدی، روان پریشی و جسمی سازی که بر اساس سن، مدت زمان
محكومیت، مدت سپری شده از دوران محكومیت، تعداد دفعات زندانی شدن، میزان
تحصیلات، وضعیت تاهل و نوع جرم بر اساس ۹ معیار خفیف، متوسط، شدید و خیلی
شدید ارزیابی گردید.
۶
این تحقیق نشان داد شیوع اختلالات روانی در بین زندانیان از جامعه نرمال بالاتر بوده و
شدت آن در مقایسه با جامعه نرمال نیز بیشتر است.
به طوری که فرم شدید اختلالات اضطراب، افسردگی، حساسیت بین فردی و افكار
پارانوییدی بیشترین فراوانی را در بین انواع فرم های چهارگانه شدت بیماری برخوردار بود
و سایر اختلالات در فرم متوسط شایع تر بودند.
در بین زندانیان، بین زمان محكومیت و مدت زمان سپری شده با شدت تمام اختلالات
روانی رابطه معنی داری وجود داشت به طوری که شدت تمام اختلالات ۴ گانه روانی با
افزایش زمان محكومیت و مدت زمان سپری شده رو به تزاید بود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*