منشور اخلاق کارکنان سازمان زندان ها

بسمه تعالي
و من احياها فكانما احيا الناس جميعا
منشور اخلاقي كاركنان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
« قال رسول الله صلي الله عليه و آله »
مردم عيال خداوند و تحت مديريت او مي باشند و محبوبترين افراد نزد خداوند كساني هستند كه وجودشان براي جامعه مفيد
و براي عيال الله مسرت و شادماني ايجاد مي كند .
ما كاركنان سنگر اصلاح و تربيت بر اين باوريم
۱- در محضر خداوند متعال و در برابر آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، ولايت فقيه و شهداي انقلاب اسلامي
مي بايست خدمت صادقانه را پيشه خويش سازيم ، چرا كه باريتعالي در همه حال ناظر بر اعمال ماست .
۲- گفتار و كردار انساني و اسلامي با زندانيان و خانواده آنان داشته و جلب رضايت مراجعين را سبب خشنودي خدا
و اوليا گرامش بدانيم .
۳- حقوق فردي زندانيان را محترم شمرده و احقاق حقوق حقه آنان را مدنظر قرار دهيم .
۴- با عنايت به منزلت و كرامت مقام انسانها ، از هر گونه تحقير ، توهين و آزار زندانيان جلوگيري نموده و بهبود شخصيت آنان راسرلوحه عمل خويش قرار دهيم .
۵- از پيشنهادات و انتقادات زندانيان و خانواده آنان در جهت بهبود وضعيت محيط استقبال نمائيم .
۶- خدمات كاركنان سازمان زندانها براساس آيه و من احياها فكانما احيا الناس جميعا خواهد بود كه ميبايست با نيت خالص
و جهت تقرب به ذات اقدس الهي و اعتقاد راسخ به ارزشهاي اسلامي و برگرفته از آيات قرآن مجيد ، نهج البلاغه و روايات
و رهنمودهاي حضرت امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري و مسئولان قوه قضائيه و سازمان متبوع به طور مستمر
مدنظر باشد .
۷- ارائه خدمت به زندانيان به عنوان ارباب رجوع مقيم ، خانواده زندانيان و كاركنان و سايرين برمبناي مراجعه به خادمان خود
و پيشدستي در ارائه خدمت قبل از مراجعه زندانيان ، خانواده هاي آنان و كاركنان خواهد بود .
۸- جهت توزيع عادلانه خدمت به تمامي ارباب رجوع با نگرش عدم تبعيض و نگاه مضاعف در جهت رفع آلام افراد ضعيف و ناتوان شامل زندانيان ، خانواده زندانيان ، كاركنان و ارباب رجوع برابر قانون و مقررات اهتمام نمائيم .
۹- در برابر زندانيان ، خانواده زندانيان ، كاركنان و ارباب رجوع روحيه تواضع داشته و براي شنيدن انتقادات آنان سعه صدر لازم را در خود ايجاد نمائيم .
۱۰- توجه و احترام به كرامت انساني زندانيان جهت بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه ، و خانواده زندانيان جهت حفظ كانون خانواده و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي به خانواده و فرزندان آنان و توجه ويژه به كاركنان به منظور تحمل شدائد ناشي از شغل سخت و زيان آور زندانباني و تكريم ارباب رجوع بطور عام .

۱۱- فراهم آوردن زمينه وفاق همدلي ، تعاون راز داري و اعتماد سازي و ايجاد محيطي كه از هرگونه تنش بدور باشد و به معناي عام ايجاد محيط مناسب و رعايت بهداشت رواني .
۱۲- توجه و رسيدگي به درخواست قانوني مراجعين ، و كوتاه نمودن فرآيند پاسخگويي به آنان باتوجه به مقررات قانوني
با رعايت سه اصل سرعت ، دقت و نظم .
۱۳- دارا بودن حسن برخورد و روحيه صبر ، شكيبائي در تعاملات با زندانيان ، خانواده زندانيان ، كاركنان و ارباب رجوع .
۱۴- انجام فعاليت ها بر اساس مقررات و بطور شفاف و نيز مبتني بر انتخاب مناسبترين روش و پرهيز از آنچه به عنوان سليقه شخصي و راهكارهاي پيچيده و مهم توسط كاركنان در مواجهه با ارباب رجوع ممكن است صورت گيرد.
۱۵- شناخت صحيح از مقررات و اهداف سازماني و تطبيق نگرش هاي فردي با آن .
۱۶- استفاده مناسب و درست از امكانات ، مقررات و اختياراتي كه برمبناي قانون تدوين شده است جهت ارائه خدمت بهتر
به ارباب رجوع .
۱۷- توجه و رعايت شرح وظايف سازماني در همه امور مربوط و اداي تكليف در قبال وظايف محوله .
۱۸- حضور بموقع در محل كار و پرهيز جدي از تأخير در ورود و تعجيل در خروج و استفاده بهينه از اوقات اداري .
۱۹- عدم تبعيض در روابط اداري و نيز در اجراي مقررات نسبت به ارباب رجوع و كاركنان .
۲۰- عدم تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و پيشگيري از ايراد خسارت به اموال دولتي .
۲۱- عدم افشاي اسناد و اسرار محرمانه .
۲۲- عدم ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري جهت ارائه به ارباب رجوع و غيره .
۲۳- عدم استعمال دخانيات و عمل و رفتاري كه در نزد ارباب رجوع به عنوان يك كار ضد ارزشي توسط كاركنان دولت
مطرح مي باشد.
۲۴- عدم سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري و شغلي .
۲۵- حفظ انضباط ظاهري و نيز رعايت آداب اسلامي در همه امور .
۲۶- حضور فعال در مراسم عبادي و تجمعات ديني و ملي مربوط به مناسبتهاي انقلاب .
۲۷- « عدم بيان وضع بد معيشتي و مشكلات شخصي » نزد ارباب رجوع محترم بمنظور پرهيز از تداعي كمك در مقابل كار .
۲۸- هنگام مراجعه ارباب رجوع با همكاران خود از رفتارهاي دور از شأن و سبك و نيز از بكار بردن ادبيات زشت پرهيز كرده
و با مراجعين برخورد منطقي و مؤدبانه داشته باشيم .
۲۹- بازبودن درب اطاقها و عدم برگزاري جلسات غيرضروري در وقت اداري در كاهش انتظار و عصبانيت ارباب رجوع
و جلب اعتماد آنان در حل مسائل بسيار تأثير گذار بوده و اين سيره حسنه را هميشه زنده بداريم .
۳۰- به خواسته مراجعان بدقت گوش داده و در پاسخگوئي و ارائه خدمت منطقي نهايت تلاش وافر را داشته باشيم .
۳۱- باتوجه به شرايط زندانها ، ضرورت ايجاد سالن هاي انتظار با امكانات و فضاي مناسب براي حضور ارباب رجوع
و نيز تسهيلات لازم بويژه در بخش انتظار و ملاقات فراهم گردد.
۳۲- در مبادي ورودي هر زندان « در بخش اطلاعات » جهت پاسخگوئي فوري و سريع به مراجعين نسبت به تجهيز اين مركز
به دستگاه كامپيوتر با كاربران مسلط و خوش برخورد تدبير شود .

۳۳- در ايام مرخصي يا مأموريت و يا در مواقع عدم حضور موجه در محيط كار حتما” فردي را بعنوان جانشين معرفي كنيم
تا در انجام امورات محوله و پاسخگويي به مردم هيچگونه خللي ايجاد نشود .
۳۴- راهنمايي و توجه كامل به مراجعين بيسواد يا كم سواد و خصوصا” مراجعين شهرستاني .
۳۵- عدم انجام كارهاي غير اداري و برقراري تماسهاي تلفني شخصي و ملاقاتهاي غير ضرور هنگام پاسخگويي به ارباب رجوع .
۳۶- در راه اندازي خط تلفن گويا تسريع و جديت بيشتري معمول گردد و ، در هر يك از واحدهاي اجرائي مرتبط با ارباب رجوع پست صوتي پيش بيني شود .
۳۷- ملاقاتهاي حضوري مديران كل و رؤساي زندانها هر هفته يك روز با خانواده زندانيان و مردم عزيزمان با جديت دنبال
و بطور مستمر ادامه داشته باشد .
۳۸- فضاي برخورد را بگونه اي تنظيم كنيم كه مراجعه كنندگان و مددجويان با اطمينان كامل مشكلات خود را بدون واهمه مطرح نمايند ، همچنين شكايات بموقع رسيدگي و نتيجه كار به اطلاع شاكي برسد.
۳۹- توجه به كرامت انساني و رفتار شايسته در برخورد با كاركنان توسط مديران و سرپرستان مستقيم كه منجر به افزايش
و ارتقاء سلامت رواني براي كاركنان ميشود . بعنوان يك فريضه اداري مورد اهتمام قرار گيرد.
۴۰- براي پيشگيري از مشكلات روحي و رواني كاركنان و خانواده آنان زمينه استفاده از خدمات مشاوره اي و يا تسهيل
در دسترسي به اين امكان تدبير شود .
۴۱- منابع انساني مهمترين سرمايه هر سازمان هستند و براي بهره وري بهينه از اين سرمايه عظيم بايد با برنامه ريزي دقيق
در آموزش و نگهداشت نيروي انساني توان كارآمدي سازمان را در خدمت رساني به مردم افزايش داد لذا مركز
آموزشي و پژوهشي سازمان كه متولي امر آموزش است مي بايست نقش بي بديل خود را در اين زمينه به منصه ظهور برساند تا اثر بخشي حاصل از اين تدبير ملموس باشد.
۴۲- مكان احداث شده براي پاسخگويي به ارباب رجوع بايد به گونه اي طراحي شود كه مشكلي براي مراجعين از نظر نوبت
ايجاد ننمايد و گيشه هاي خدماتي بايد داراي مسيرهاي جداگانه براي خواهران و برادران باشد و با نصب علائم ارباب رجوع را
به گيشه مربوطه راهنمائي نمايند.
۴۳- باتوجه به اينكه ارائه برخي از خدمات به مراجعين به دلايل استعلامات ممكن است با تأخير انجام شود لذا براي اينكه
حق ارباب رجوع ضايع نگردد با دادن شماره نوبت را رعايت نمايند.
۴۴- بعضا مشاهده مي شود بعضي از ارباب رجوع ها هنگام برگشت از ادارات كل و يا زندانها خصوصا” زندانهايي كه در خارج شهر واقع شده بدليل نداشتن وسيله نقليه دچار سرگرداني ميشوند . لذا بمنظور رفاه حال مراجعين و جلوگيري از هرگونه
سوء استفاده هاي احتمالي و اتفاق ناگوار هماهنگيهاي لازم با شركت اتوبوسراني و يا ميني بوسراني و يا حداقل راه اندازي
آژانس تاكسي مورد وثوق و اطمينان بعمل آيد تا نگراني هاي مددجويان و خانواده هاي آنان برطرف گردد.

۴۵- به منظور جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع نصب تابلوي راهنما در وروديها و كارت شناسه بر روي ميز و يا بالاي ميز
هر يك از كاركنان و يا متصديان مربوطه الزامي مي باشد در روي كارت شناسه نام نام خانوادگي ، عنوان پستي ، ترجيحا عكس كارمند مربوطه و شرح وظايف اصلي كارمند قيد شود بديهي است اين تابلو بايد در محلي نصب گردد كه قابل رؤيت براي مراجعه كننده باشد.
۴۶- بعضي از مراجعين كه ممكن است از راه دور و يا شهرستانها مراجعه كرده باشند درخواستهايي نظير اخذ معرفينامه
براي كميته امداد امام ( ه ) ، انجمن حمايت و … را دارند لذا با بررسي مقدماتي در اسرع وقت نسبت به راه اندازي مشكل
ارباب رجوع مربوطه اقدام و از اتلاف وقت و سرگرداني آن جلوگيري بعمل آيد.
۴۷- بمنظور آشنايي بيشتر خانواده هاي مددجويان مواردي نظير چگونگي انجام ملاقات و يا مرخصي زندانيان از آئين نامه سازمان زندانها استخراج و بصورت تابلو تهيه و در اماكني نظير سالنهاي ملاقات كه قابل رويت ارباب رجوع باشد نصب گردد.
۴۸- برقراري ارتباط با مراجعين و خانواده مددجويان بايد در جارجوب شرح وظايف باشد و كاركنان حق ندارند در خارج از محيط اداري با مراجعه كنندگان ارتباط برقرار نمايند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*