«مدیر داخلی» مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ معرفی شد


به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ ولیپور سرپرست مجتمع طی حکمی نصراله غفاری را به عنوان «مدیر داخلی» مجتمع منصوب نمود.
سرپرست مجتمع با اشاره به معرفی «مدیر داخلی»، هدف از این امر را تقویت حوزه فعالیت اندرزگاه ها و بهبود وضعیت داخلی زندانها و ارتقاء خدمات عنوان نمود و تاکید کرد: تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان، برنامه های فرهنگی، مددکاری و روانشناسی که در حوزه فعالیت معاون سلامت می باشد می بایست با قدرت ادامه یابد و کلیه همکاران نیز همکاری لازم را خواهند داشت که عملی نمودن برنامه های موجود نیازمند فعالیت و تلاش مضاعف می باشد