ملاقات چهره به چهره ۲۰۰مددجوی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با معاونين دادستان و دادياران نواحی مختلف


به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ دادیاران و سرپرستان نواحی مختلف با حضور منظم و هفتگی در مجتمع و دیدار چهره به چهره با مددجویان به مشکلات قضایی آنان رسیدگی نمودند.
فرزادی سرپرست مجتمع با اعلام این خبر گفت: در این بازدید های گروهی معاونین دادستان و دادیاران نواحی مختلف در هر نوبت بازدید در یکی از اندرزگاه های مجتمع حضور پیدا کرده و به مشکلات قضایی تمامی مددجویان آن اندرزگاه رسیدگی می نمایند.
سرپرست مجتمع ادامه داد: در این بازدید نسبت به حل مشکلات قضایی ۲۰۰مددجو در زمینه های مختلف مرخصی، آزادی ، تعیین تکلیف، ادغام آراء، تعیین میزان دقیق رد مال و موارد دیگی اقدامات شایسته ای انجام گرفت و قضات در زندان بازدید چهره به چهره با مددجویان داشتند.