اداره برنامه ریزی ، اشتغال ، حرفه آموزی وکار آفرینی

اداره برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی و کار آفرینی يكي از اهداف سازمان  زندانها در سياستهاي اصلاحی وتربيتی  ، بازسازي شخصيتي و اجتماع پذيري زندانيان و بزهكاران است كه موجب اعتماد به نفس و احياي زندگي شرافتمندانه پس از آزادي زندانیان در جامعه خواهد شد . هدف برنامه هاي  اشتغال وحرفه آموزي زندانيان بالاخص محكومان به حبسهاي درازمدت در دو زمينه اصلاحي وتربيتي  و نيز كمك به تامين معاش خانواده زنداني با  ارتقاي مهارتهاي شغلي  لازم درحين تحمل حبس و پس از آزادي خواهد بود. شرح وظایف کاری اداره  برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی اداره برنامه ریزی اشتغال وحرفه آموزی موظف است : ۱- تعیین سیاستها و استراتژی مناسب به منظور ارائه آموزشهای حرفه ای مناسب و حفظ اشتغال پایدار مددجویان پس از آزادی  با هدف استانداردسازی،تغییرات احتمالی  تاکتیکی در برنامه ها و سیاستها  و بهبود روشهای اجرایی . ۲- تدوین اهداف بلند مدت – میان مدت – وکوتاه مدت درخصوص برنامه های اشتغال وآموزشهای فنی وحرفه ای زندانها ومراکز اشتغال وحرفه آموزی واردوگاههای کاردرمانی استان . ۳- بررسی ومطالعه در زمینه های اشتغال از طریق پیشنهاد به منظور جذب سرمایه های لازم برای ایجاد یا توسعه مراکز تولیدی – کشاورزی و خدماتی در داخل و خارج از زندان . ۴- نظارت و ارزیابی بر کار و نحوه عمل موسسات خصوصی یا بنیاد تعاون  در زمینه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در جهت رعایت ضوابط و مقررات کار در زندانها و نظارت بر فعالیت واحدهای خدماتی – صنعتی – کشاورزی و ارائه گزارشات دوره ای و نوبه ای

IMG_0002

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی و کارآفرینی :

هادی محمد نبی